คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการอิสระ 
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายสจวต ไมเคิล แลงด็อน กรรมการ
นายวินัย  วิทวัสการเวช กรรมการอิสระผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายสินไหมรถยนต์
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor
นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงานและบริการ
นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา SVP ผู้จัดการฝ่าย การลงทุน
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย VP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี VP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นายสมบูรณ์ เจริญศรี VP ผู้จัดการฝ่าย อะไหล่
นายคงศักดิ์ ลีละศรชัย VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง ( ประเมินราคา )
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอู่
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการ ภาคใต้
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการ ภาคเหนือ
นายวีระ ทองแท้ VP ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายชาญยุทธ แสงแดง AVP ผู้ช่วยผู้จัดการภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP รักษาการผู้จัดการภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านสินไหม
   โครงสร้างองค์กร